Regulamin konkursu „Do wygrania monety bojowe do Armored Warfare!”

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Organizatorem konkursu jest osoba prywatna, administrator serwisu www.konkursy-gracza.pl, zwany dalej ‘Organizatorem’.
 2. Niniejszy regulamin zwany dalej ‘Regulaminem’, określa wszystkie warunki tego konkursu, zwanego dalej ‘Konkursem’.
 3. Konkurs prowadzony jest w serwisie www.konkursy-gracza.pl, należącym wyłącznie do Organizatora.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski oraz na Profilu.
 5. www.konkursy-gracza.pl jest serwisem internetowym przedstawiającym swoim użytkownikom najnowsze konkursy.
 6. Konkurs trwa od 2 lutego 2018 do 10 lutego 2019 do godziny 23:59.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
 8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostały uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook.
 10. Wszelkie informacje o Uczestniku zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim.

§ 2. Zasady Konkursu

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i Regulaminu serwisu.
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Udzielając odpowiedzi konkursowej Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • o udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku
 5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 3. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są: 20 x kod odblokowujący 2000 monet bojowych w grze Armored Warfare

§ 4. Wyłonienie zwycięzców

 1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce nie później niż 21 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 20 (słownie: dwadzieścia) osób, których odpowiedzi na pytania opisowe zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności problemy techniczne serwisu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.konkursy-gracza.pl.